PREVENTION VID FOKUSERAT VÅLD

Vid pågående hot eller eskalering från en enskild individ tillhandahåller vi ett åtgärdsprogram för att minska risken för incidenter och hot. Vi arbetar både med utsatta individer och arbetsgrupper för att minimera riskerna. Genom att arbeta för förändrade beteendemönster och tankemönster kan risken minimeras. Vi har som mål att eftersträva en god livskvalitet för den eller de som är utsatta.

Riskbedömningar

 • Manualbaserad riskanalys av individer eller grupp som utövar våld

 • Manualbaserad riskanalys av de utsattas beteende

 • Rekommendationer till organisation och enskilda

 • Stöd i återkommande riskbedömningar

franck-v-730123-unsplash.jpg

Utbildning och handledning till utsatta

 • Säkerhetsutbildning och beteendeanpassning för den enskilde

 • Samtalsstöd till den enskilde

 • Säkerhetsuppföljning och etablering av nya beteendemönster

elijah-o-donnell-715864-unsplash.jpg

arbetsgivare eller anhöriga

 • Säkerhetsutbildning och beteendeanpassning för arbetsgrupper och privat nätverk

 • Ledningsstöd till arbetsgivare

 • Stöd till ledning i riskbedömning

 • Vägledning till kollegor och anhöriga